Brugsforeningernes arbejdsgiverforening

BAs vedtægter, se her

BAs valgregulativ, se her

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) er arbejdsgiverforening for de selvstændige Brugsforeninger. Der er 365 Brugsforeninger, som til sammen har 383 butikker (maj 2020).

Medlemmer af BA er selvstændige Brugsforeninger og andre andelsforeninger.

Kernevirksomhed

BAs kernevirksomhed er forhandling af overenskomster for de selvstændige Brugsforeninger med forskellige personalegrupper. De fleste ansatte er omfattet af overenskomsten med HK. Det er ofte sådan, at overenskomsten med HK udstikker rammerne for indholdet i de øvrige overenskomster. Derfor deltager hele BAs bestyrelse i disse forhandlinger. Dette er også tilfældet i forhandlingerne med uddelerne/vare-husdirektørerne (bortset fra de forretningsmæssige ledere i BAs bestyrelse).

BA forhandler i dag følgende overenskomster.

 • BA – HK HANDEL (butik)
 • SFU – HK HANDEL (butik)
 • BA – Fødevareforbundet NNF (slagter og slagter)
 • BA – 3F Privat Service, Hotel og Restauration (cafeteria)
 • BA – 3F Privat Service, Hotel og Restauration (rengøring)
 • BA- 3F Transport (Chauffører og lager)
 • BA- DLO (varehuschefer, uddelere og filialuddelere)
 • BA – DLO (butiksfunktionærer)

BAs strategiske målsætninger

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening er stiftet den 27. januar 1944 med følgende formål:

 • at virke som den samlende og drivende kraft i Brugsforeningssektoren
 • at fremme de selvstændige Brugsforeningers interesser.
 • at styrke de selvstændige Brugsforeningers konkurrenceevne og omdømme.
 • at opnå den størst mulige indflydelse på beslutninger, som vedrører de selvstændige Brugsforeningers erhvervsforhold gennem samarbejde, synlighed og gennemslagskraft.
 • at varetage medlemmernes interesser i forholdet til ansatte og deres organisationer i alle spørgsmål i relation til arbejdsmarkedsforhold og på medlemmernes vegne indgå overenskomster med de ansattes organisationer vedrørende sådanne spørgsmål samt medvirke i sager herom, herunder voldgifts- og nævnssager mv.
 • at forhandle og afslutte overenskomst med Danmarks Leder Organisation (DLO) samt medvirke i sager herom, herunder voldgifts- og nævnssager mv.
 • at rådgive i drifts-, forretnings- og foreningsmæssige forhold.
 • at yde økonomisk støtte til medlemsvirksomhederne, når disses folkevalgte og ansatte deltager i kurser, efteruddannelse, rejser eller lignende.
 • at udbyde uddannelse og kurser med relevans for folkevalgte, ledere og personale i Brugsforeninger.

BAs Organisation

Mangler

​​​​​​Foreningsstruktur

BAs delegerede bliver valgt for 2 år. Valget foregår i ulige år på de årlige regionsmøder. Der er 8 regioner, hvor der vælges valget af delegerede til generalforsamlingen

På regionsmødet vælges delegerede til BAs generalforsamling således, at der for hver 7 butikker medlemmer, der er i regionen, kan vælges 1 delegeret, dog mindst 3 delegerede. Antallet af delegerede fordeles således, at 3/5 vælges af og blandt repræsentanter for Brugsforeningerne og 2/5 vælges af og blandt repræsentanter for uddelerne. Endvidere vælges en suppleant for hver gruppe.

BAs generalforsamling afholdes hvert år i maj, og de delegerede (generalforsamlingen) vælger her 3 folkevalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 uddelerrepræsentanter til BAs bestyrelse.

Endelig vælges blandt D.S.M.-butikkerne, som består af 14 Kvicklyer) en repræsentant for forretningsmæssige ledere og en repræsentant for bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Valgperioden er 2 år og valg foretages på D.S.M.-samarbejdets Landsmøde.

Direktionen i BA ansættes af bestyrelsen.

Fonde

BA administrerer følgende fonde, som er forhandlet via overenskomsterne:

 • Kompetencefonde, som giver medarbejderne mulighed for at deltage i selvvalgt kompetenceudvikling – Kursus for dig.
 • Uddannelses- og udviklingsfond
 • 2 Feriefonde.

Derudover har BA, i 2006, oprettet en Barselsfond.

Derudover administrerer BA følgende fond:

 • Fratrædelsesfond for uddelere, som er etableret i samarbejde med DLO (Danmarks Leder Organisation).

Opgaver
BA yder i dag rådgivning til de selvstændige Brugsforeninger.

BA er de selvstændige Brugsforeningers naturlige kontakt og sparringspartner. BA yder rådgivning og hjælp til opgaver og spørgsmål samt gennemfører et stort uddannelsesprogram for de selvstændige Brugsforeninger.

Huset - er på vej

BA arbejder med mange aspekter af juridisk og økonomisk karakter. BA tager altid udgangspunkt i den enkelte selvstændige Brugsforenings situation for eksempel:

 • Varetager arbejdsgiverforholdet på vegne af de selvstændige Brugsforeninger.
 • Yder juridisk bistand v/personalesager.
 • Forhandler overenskomster med HK, NNF, 3F og Danmarks Leder Organisation.
 • Gennemfører uddannelse og udvikling af uddelere/direktører og bestyrelsesmedlemmer.
 • Yder proceshjælp til afholdelse af strategiseminar for bestyrelser.
 • Gennemfører uddannelse og udvikling af medarbejdere.
 • Hjælper med afholdelse af regionsmøder og informationsmøder.
 • Yder sekretariatshjælp og økonomisk støtte til kurser, efteruddannelse, rejser og lignende.
 • Yder juridisk bistand v/lejekontrakter, fusioner og oprettelse af selskaber.
 • Sekretariatsbistand til kædeforeningerne (DSM, SBK og LDK).
 • BLG (Brugsforeningernes Låne- og Garantifond).
 • Feriehuse til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Vigtige årstal i BAs historie

1920Der var i 1920’erne fattige forhold i Danmark, ikke mindst for medhjælperne i Brugsforeningerne, som boede og fik kosten hos uddeleren. I 1927 gør uddeleraspiranterne, på uddelerskolen i Støvring, sig nogle tanker til en medhjælperforening, som derefter blev etableret den 17. marts 1929. Uddeleraspiranterne ville gerne sikre sig nogle bedre løn- og ansættelsesvilkår. Dette medførte, at næsten alle Brugsforeningernes medhjælpere organiserede sig i den periode.

1938
1.juli 1938 blev medhjælperforeningen en del af HK, og medhjælperne fik en stærk faglig organisation med LO i ryggen.

Dette lagde et pres på de enkelte Brugsforeninger og var indirekte årsag til oprettelse af en arbejdsgiverorganisation 5-6 år senere (BA).

1943
Oprettelsen af BA blev drøftet på et møde i 1943 indkaldt af FDB’s bestyrelse, og her gik Uddelerforeningens hovedbestyrelse med til at anbefale sine medlemmer at melde sig ind i en nydannet ”Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening” – BA, der repræsenterede både Brugsforeningerne og uddelerne. Uddelerforeningen stoppede herefter med at varetage sin virksomhed som ”arbejdsgiverforening” og er i dag fagforening for uddelerne.

Der blev på mødet nedsat et udvalg bestående af 5 medlemmer, hvoraf 3 blev valgt blandt formændene i Brugsforeningerne (folkevalgte) og 2 blev valgt blandt uddelerne. Dette for at sikre, at flertallet er repræsenteret af folkevalgte. Det er bestyrelserne, der varetager arbejdsgiverrollen.

1944/1945
Stiftelsen af BA fandt sted den 27. januar 1944 i Odd Fellow Palæet i København. BAs første bestyrelse blev valgt efter gældende vedtægter. Fra starten blev det besluttet, at Brugsforeningerne skulle betale et kontingent til driften af BA, hvilket stadig er gældende i dag.

Den første tid
BA kom, efter den første generalforsamling, godt i gang, idet der var stor opbakning fra Brugsforeningerne, som inden for det første år havde over 800 medlemmer.

Allerede den 28. april 1944 blev den første overenskomst med HK forhandlet på plads omfattende ca. 425 Brugsforeninger.

I 1945 blev den første mønsterkontrakt for uddelere aftalt.

BA udviklede sig gennem tiden til også at forhandle overenskomster med andre faglige organisationer, blandt andet chauffører, lager- og pakhusmedarbejdere.

1969
I 1969 har BA eksisteret i 25 år, og der blev i dette år også etableret et formelt samarbejde med de kooperative arbejdsgiverforeninger i Finland, Island, Norge og Sverige. Dette samarbejde eksisterer stadigvæk og bygger på vidensdeling om aktuelle emner, som berører alle de 5 arbejdsgiverforeninger.

1973
Den største ændring for brugsforeningsbevægelsen kom i 1973 med vedtagelsen af nye vedtægter for FDB (i dag Coop), således at organisationen kunne drive detailvirksomhed og fusionere med andre Brugsforeninger. Hovedstadens Brugsforening var blandt de første, som fusionerede med FDB og senere er en lang række foreninger gået samme vej. Generelt var årsagen manglende likviditet.

Denne strukturændring indebar en opdeling af Brugsforeningerne i et 2-strenget system kaldet A de selvstændige Brugsforeninger og B ejet af FDB (i dag Coop).

FDB optrådte nu både som detail- og engrosvirksomhed, hvilket betød, at både BA og FDB, hver især, skulle forhandle overenskomster med de forskellige fagforbund.

De selvstændige A-Kvickly’er oprettede i den forbindelse deres egen forhandlingsgruppe – Storbutikkernes forhandlingsudvalg (SFU).

1979
I 1979 blev der rettet henvendelse fra Storbutikkernes forhandlingsudvalg (SFU) om optagelse i BA, idet opgaverne havde udviklet sig således, at udover overenskomstmæssige forhold også omfattede forenings- og markedspolitiske opgaver.

Optagelsen af Storbutikkernes forhandlingsudvalg (SFU) i BA blev en realitet, og BAs vedtægter blev tilrettet.

1980
BA øger de interne kompetencer i form af en forretningsfører og en sekretær, og sammen med en aktiv formand, styrkes hermed fremover ”konsulentrollen”, således at den enkelte Brugsforening kan få hjælp til f.eks. fusioner, forhold til myndighederne, organisationerne og FDB (i dag Coop).

I samme år blev der lavet særaftaler med Topsikring (rabat til medarbejderne), gruppelivsforsikringen for HK-ansatte blev forbedret, og der blev indgået en tryghedsordning for uddelere indgået i en fælles aftale med DU, FDB (i dag Coop) og BA.

1983
Som et led i de udvidede kompetencer i BA, blev der i 1983 oprettet en hjælpeforening til dækning af udgifter for syge medarbejdere i Brugsforeningerne, indtil offentlige tilskud hertil kunne opnås. Denne blev stillet i bero i 1990.

1986
På grund af de stadig stigende krav til Brugsforeningernes økonomiske kapacitet, blev der den 12. maj 1986 oprettet en låne- og garantifond (BLG), hvortil BA, af de modtagne kontingenter, indbetaler et årligt beløb. Fondens formål er at yde lån til Brugsforeninger, der kommer ud i midlertidige likviditetsvanskeligheder.

1989

27. februar 1989 blev Feriefonden oprettet sammen med de lønmodtagerorganisationer, som BA afslutter overenskomster med. Formålet er at anskaffe feriefaciliteter, der kan udlejes til medarbejderne i Brugsforeningerne.

1990 

Samarbejdet mellem de 3 medlemskæder og BA bliver stærkere og stærkere. Flere og flere opgaver varetages af BA, herunder sekretariatsbistand til de 3 kædeforeninger.

2012

I foråret 2012 blev der etableret en uddannelsesafdeling, som har til formål at styrke de enkelte Brugsforeninger gennem kompetenceløft af de forenings- og forretningsmæssige ledere. Derfor blev der ansat en Udviklings- og uddannelseschef.

Det var BAs opfattelse, at et af svarene på en lang række af de udfordringer om vækst og udvikling, som Brugsforeningerne stod over for, krævede bedre uddannelse af nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og uddelere. Derfor blev uddannelsesafdelingen i 2015 udvidet med en uddannelseskonsulent.

2017

De selvstændige Brugsforeninger har gennem en årrække indbetalt til en fælles låneforening (den store låneforening). En sekretariatsopgave, som BA nu varetager.

BAs domicil fra 1996 til i dag

 

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1100
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.